PEA FUND
Install Now
PEA FUND
PEA FUND

PEA FUND

App Size: 65.7 MB
Release Date: 2023-08-29
Price: FREE
Price
FREE
Size
65.7 MB

Screenshots for App

iPhone
PEA FUND+ เป็นแอปพิลเคชันใหม่สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยคณะกรรมการ กสช.กฟภ. ต้องการให้สมาชิกได้รับสะดวกในการเข้าใช้บริการเพื่อทำรายการต่างๆ ของกองทุน ผ่านระบบสารสนเทศฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ One Stop Service เชื่อมต่อโครงข่ายฐานข้อมูลร่วมกันระหว่าง กสช.กฟภ. กับ กฟภ. และหน่วยงานภายนอก ออกแบบฟังก์ชันให้ง่ายต่อการใช้งานของสมาชิกทุกกลุ่ม โดยสมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูล กสช.กฟภ. ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทำรายการของกองทุนได้ภายในการ Login เพียงครั้งเดียว สามารถตรวจสอบ-เปลี่ยนเปลี่ยนอัตราเงินสะสม ตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกองทุน ได้ทุกเวลา บริการครบ จบในที่เดียว
Show More
Show Less
More Information about: PEA FUND
Price: FREE
Version: 1.0
Compatibility: Requires 系统要求:iOS 12 or later
Bundle Id: th.co.pea.pvdfund.app
Size: 65.7 MB
Genre: Finance
Release Date: 2023-08-29
Last Update: 2023-08-29
Content Rating: 4+
Developer: The Registered Provincial Electricity Authority Provident Fund
Language: 英语 -

All Apps & Games Created by: The Registered Provincial Electricity Authority Provident Fund

Whatsapp
Vkontakte
Telegram
Reddit
Pinterest
Linkedin
Hide